Privacyverklaring

De La Reytrading neemt uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

    1    Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

    2    U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.

    3    Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.

    4    Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

 

Doelen


Uw gegevens worden met de volgende doelen opgeslagen:

    ▪    Het mogelijk maken van communicatie tussen De La Reytrading en haar relaties;

    ▪    Het uitvoeren van desbetreffende overeenkomsten tussen De La Reytrading en haar relaties en de daar aan gerelateerde informatie;

    ▪    Het versturen van e-mails met de volgende inhoud; nieuwsbrieven, prijslijsten, aanbiedingen, uitnodigingen en andere updates over dienstverlening

 

Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. De volgende maatregelen zijn getroffen:

    ▪    Alle personen die namens De La Reytrading van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

    ▪    Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

    ▪    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

    ▪    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

    ▪    Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Rechten omtrent uw gegevens
Iedere klant en personeelslid heeft uiteraard het recht om haar gegevens in te kijken, te rectificeren of te verwijderen. Tevens kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door contact op te nemen via info@delareytrading.nl Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

 

ERP


Ons ERP systeem draait op een beveiligde server waarbinnen wij alle administratieve handelingen uitvoeren. Dit programma is beveiligd met individuele gebruikersnamen en wachtwoorden. Binnen dit programma worden gegevens opgeslagen welke alleen voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Denk hierbij aan het verzenden van orderbevestigingen, het inkopen van producten en communicatie omtrent de geplaatste orders. Wij slaan persoonsgebonden e-mailadressen van relaties alleen op voor communicatiedoeleinden.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op het gebied van de privacybescherming.

 

Vragen
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit document, neemt u dan contact met ons op.

Veranderingen
De La Reytrading behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen. Hiervan zult u op de hoogte worden gebracht.

 

Contactgegevens


De La Reytrading is gevestigd aan de La Reylaan 12B, 3707 TL Zeist (Nederland). U kunt ons bereiken door te mailen naar info@delareytrading.nl